پایان نامه ها

مقاله c (4483)

2-معلوم بودن ثمن:282-1-زمان اعتبار معلوم بودن ثمن:292-2-ارکان معلوم بودن:33ب- دیگر قوانین و مقررات:34فصل دوم- اقسام و روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری:36مبحث اول- اقسام:36گفتار اول- اقسام ثمن:36الف- ثمن معین:371- تعیین صریح ثمن (ثمن صریح):37-2تعیین ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله c (4473)

2-1-قاعده تسلیط362-2-شروط37ج- لزوم انجام تعهد در قانون مدنى ایران39گفتار دوم: مفهوم عدم امکان اجرای تعهد و آثار آن41مبحث اول: سقوط تعهدات و عدم امکان اجرای تعهد41مبحث دوم: اشکال عدم امکان اجرای تعهد47الف- تلف شدن موضوع ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (4484)

1-8-3- نظریه تضمین حق91-8-4- مبانی مسؤولیت مدنی در فقه امامیه10فصل دوم: توافق های پیش قراردادی واصول حاکم بر دوره پیش قرارداد2-1 اصول حاکم بر دوره پیش قرارداد132-1-1- اصل آزادی قراردادی در دوره پیش قرارداد132-1-2- مبنا ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد c (4474)

3-2- کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم313-2-1- کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان(20 دسامبر 1988)؛313-2-2-کنوانسیون سازمان ملل متحد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه c (4476)

گفتار اول: اصل لزوم51گفتار دوم: موارد(اسباب) خروج از اصل لزوم53گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ56گفتار اول: اصل لزوم59گفتار دوم: موارد(اسباب) خروج از اصل لزوم59مبحث چهارم: بررسی تطبیقی مبانی فسخ بیع اقساطی در حقوق ادامه مطلب…

By 92, ago