پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (4484)

1-8-3- نظریه تضمین حق91-8-4- مبانی مسؤولیت مدنی در فقه امامیه10فصل دوم: توافق های پیش قراردادی واصول حاکم بر دوره پیش قرارداد2-1 اصول حاکم بر دوره پیش قرارداد132-1-1- اصل آزادی قراردادی در دوره پیش قرارداد132-1-2- مبنا ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله c (4483)

2-معلوم بودن ثمن:282-1-زمان اعتبار معلوم بودن ثمن:292-2-ارکان معلوم بودن:33ب- دیگر قوانین و مقررات:34فصل دوم- اقسام و روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری:36مبحث اول- اقسام:36گفتار اول- اقسام ثمن:36الف- ثمن معین:371- تعیین صریح ثمن (ثمن صریح):37-2تعیین ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

تحقیق رایگان c (4480)

چکیدهامروزه با پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات و مبادلات، جرایم جدیدی در سطح بین‌المللی شکل گرفته است؛ یکی از این جرایم، جرم پول‌شویی است. پدیده پول‌شویی به عنوان یک پدیده نوظهور از حقوق جزای بین‌الملل ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه c (4476)

گفتار اول: اصل لزوم51گفتار دوم: موارد(اسباب) خروج از اصل لزوم53گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ56گفتار اول: اصل لزوم59گفتار دوم: موارد(اسباب) خروج از اصل لزوم59مبحث چهارم: بررسی تطبیقی مبانی فسخ بیع اقساطی در حقوق ادامه مطلب…

By 92, ago